خط تولید سازه T,I,H
دستگاه مونتاژ سازه H

ابتدا ورق بال و جان به صورت ┴ در دستگاه مونتاژ H قرار داده می شوند...
جوش زیر پودری صلیبی

جوش زیر پودری صلیبی ( دستگاه اتومات جوش زیرپودری خط اتوماسیون تولید H و I و T ) ...
ماشین نورد و مستقیم سازی سازه H

برای باز گردادن تیر H به شکل مستقیم ...